Navigatiemenu


Privacybeleid iPrincess
Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Over ons privacy beleid

i Princess geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van i Princess. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen

MyOnlinestore B.V.

Verwerkersovereenkomst

Versie 21 mei 2018

i Princess, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66864623,

hierbij vertegenwoordigd door Anita Fusinati Armanino (hierna: i Princess),

en

MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100,

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),

hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

overwegende dat:

-i Princess beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);

-i Princess gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst

aanbiedt in de vorm van een website die i Princess kan gebruiken om zijn producten te verkopen;

-Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,

betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;

-i Princess door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door

-Verwerker; waarbij i Princess het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2017-08-28

tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);

-Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

-Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze

verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;

-Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e

van de Wbp;

-i Princess aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;

waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin

van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;

waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;

waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de

corresponderende bepalingen uit) de AVG.

komen overeen:

 

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van i Princess

persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze

Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst.

 i Princess zal Verwerker schriftelijk op

de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn

genoemd.

1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.

Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de

verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

1.3. De in opdracht van i Princess te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van i Princess en/of de betreffende

betrokkenen.

1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal i Princess ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG

van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde

verwerkingen. i Princess vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist

naleven van deze registerplicht.

 

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde

omgeving.

2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze

Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van i Princess en onder de uitdrukkelijke

(eind)verantwoordelijkheid van i Princess. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in

ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door i Princess, verwerkingen

voor doeleinden die niet door i Princess aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere

doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij

i Princess.

2.4. i Princess staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals

bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de

voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door

Verwerker vanuit diens rol.

3.2. Verwerker zal i Princess, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen

maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

3.3. Verwerker zal i Princess in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van i Princess in strijd is met

relevante privacywet- en regelgeving.

3.4. Verwerker zal i Princess de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het

kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de

toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die

persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot

werknemers, in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker

persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau

waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze

Verwerkersovereenkomst en de Wbp.

4.2. Verwerker zal i Princess, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het

gaat.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers

5.1. i Princess verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De

door i Princess verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.

5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. i Princess

zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien i Princess, redelijke grond heeft om

bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk

en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.

5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan

alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij

nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens i Princess aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en)

heeft begaan.

 

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de

techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten,

niet onredelijk is.

6.3. i Princess stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft

verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

 

Artikel 7. Meldplicht datalekken

7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van

persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen

heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar

beste kunnen inspannen om i Princess daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar

aanleiding waarvan i Princess beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren

of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te

maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

7.2. i Princess zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving

dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel

betrokkenen.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;

wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

wat de (voorgestelde) oplossing is;

contactgegevens voor de opvolging van de melding;

wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, i Princess, toezichthouder).

 

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het

verzoek doorsturen aan i Princess. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal i

Princess de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.

 

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van i Princess ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze

Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor

een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat

deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

voor zover i Princess uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

of

indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de

Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en

indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Audit

10.1. i Princess heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is

van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.

10.2. De kosten van de audit worden door i Princess gedragen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de

laatste factuur die door i Princess is voldaan.

11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat i Princess de schade zo spoedig

mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot

schadevergoeding door i Princess vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat i Princess bekend is

geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.

11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van i Princess als gevolg van een boete opgelegd door een

van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van

wettelijke meldplichten.

11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de

bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.

11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove

nalatigheid aan de kant van Verwerker.

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van i Princess.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij

gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan i

Princess toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor

genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van i Princess nog twee maanden in quarantaine worden

gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat i Princess hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie

maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van i Princess en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of

vernietigen.

12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.

 

Aldus overeengekomen en geaccordeerd door i Princess en MyOnlineStore op 2018-05-09

 

Webhosting

MyOnlinestore b.v.

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van myonlinestore b.v. . Myonlinestore b.v. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Myonlinestore b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Myonlinestore b.v. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van onze webhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Onze webhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie indien u daarvoor kiest.

 Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal indien u daarvoor kiest.

PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van o.a. Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay. Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling

(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL in samenwerking met MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan i Princess op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van i Princess. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

 

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

 

Instagram (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze instagram pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van instagram zelf afkomstig is.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

i Princess

Veemkade

420

1019HE Amsterdam

Nederland

Telefoonnummer;  (085) 001-3097

Mailadres ;  info@iprincess.nl

Contactpersoon voor privacy zaken;

Anita Fusinati Armanino

Gratis verzending met track and trace naar NL en BE bij een bestelling boven de €45,- !

Retourneren is gratis en easy!

Vandaag besteld, binnen 2 dagen in huis!

 

Telefonische klantenservice;

 +31 (0)85-0013097

(bereikbaar van maandag t/m vrijdag

van 12:00 tot 19:00 uur

 

Be you, be Unique , say ; i Princess ! XXX

© 2017 - 2019 i Princess | sitemap | rss
Cookies en over ons privacy beleid Accepteren Meer informatie
i Princess geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van i Princess. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Instagram (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze instagram pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van instagram zelf afkomstig is. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals WebWinkelKeur. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u terug vinden onder onze algemene voorwaarden en privacy beleid